Archive for اوت, 2008

نتايج كنكور ارشدآزاداعلام شد

نتايج كنكور ارشدآزاداعلام شد.

Advertisements

Comments (2)

اعلام نتايج:ساعت 18 روز سه شنبه 5/6/87

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ 130 كدرشته‌امتحاني از 138 كد رشته امتحاني آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌تكميلي‌ (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌)سال‌ 1387 و هم چنين تاريخ انتشار اطلاعيه اين سازمان در مورد پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلهاي جديد و تكميل ظرفيت
سازمان سنجش آموزش کشور
03/06/87

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ارشدناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1387 مي‌رساند كه‌ آزمون‌ مذكور در 138 كد رشته‌ امتحاني‌ برگزار گرديده،‌ كه‌ نتيجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاكنون به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد.
الف – فهرست‌ اسامي‌ قبول‌ شدگان‌ نهايي‌ 130 كد رشته امتحاني از 138 كد رشته امتحاني از ساعت 18 روز سه شنبه 5/6/87بر روي سايت اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
ب- فهرست اسامي قبولشدگان نهايي 8 كد رشته امتحاني باقيمانده از 138 كد رشته به شرح ذيل اعلام خواهدشد.
– فهرست اسامي قبول شدگان نهايي 8 كد رشته امتحاني شامل كد رشته هاي امتحاني 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، 1149 (مديريت امور دفاعي ارتش جمهوري اسلامي ايران )، 1150 (مديريت امور دفاعي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، 1151( فرماندهي مديريت انتظامي نيروي انتظامي) ، 1153 (مديريت اطلاعاتي ) ، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك) و 1156 (آماد) به علت داشتن شرايط خاص و باتوجه به اينكه ثبت نام و برگزاري آزمون توسط موسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجام شده است ، به طريق مقتضي، نتيجه نهايي با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهدشد.
ج- اطلاعيه پذيرش دانشجو در برخي كد رشته محلهاي جديد و همچنين تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1387، در تاريخ 8/7/87 از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
د- تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غني‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامي‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ از كليه‌ پذيرفته‌ شدگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ هريك‌ از 130 كد رشته‌ امتحاني‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد كه‌در يكي‌ از روزهاي‌ دوشنبه 11/6/87، سه‌شنبه 12/6/87 و چهار‌شنبه 13/6/87 با توجه‌ به‌ ضوابط و شرايط اعلام‌ شده‌ درذيل‌ براي‌ثبت‌نام‌ به‌دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالي‌ ذيربط مراجعه‌نمايند.ثبت‌نام‌ از پذيرفته‌ شدگان‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ در برخي‌ از دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالي‌ براساس‌ اعلام‌دانشگاههاي‌ مذكور به‌ شرح‌ جدول ذيل مي باشد. لذا پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي موسساتي كه در جدول ذيل درج گرديده ، بايد براساس برنامه زماني مندرج در جدول مذكور براي ثبت نام اقدام نمايند و پذيرفته شدگان ساير موسسات آموزش عالي(بجز موسسات مندرج در جدول ذيل) بايد منحصراً در يكي از روزهاي دوشنبه 11/6/87، سه‌‌شنبه 12/6/87 و چهار‌شنبه 13/6/87 براي ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
1ـ در گزينش هر يك از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمي لازم تعيين شده ملاك عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر رشته با رعايت آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و گزينش بر اساس آن انجام گرفته است.
2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان از اوايل مهرماه قابل دسترسي خواهد بود.
3ـ با آن دسته از پذيرفته شدگاني كه از نظر علمي قبول ولي از نظر صلاحيت‌هاي عمومي در اولويت قرار نگرفته‌اند، توسط دبيرخانه گزينش استاد و دانشجو مكاتبه خواهد شد.
4- تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد در حيطه وظايف اين سازمان نمي‌باشد. لذا در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.
هـ- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي‌عالي‌انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد و يكبرگ‌ فتوكپي‌ آن‌.
تبصره‌1-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) نمي‌باشند،لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.
تبصره‌2-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ 31/6/87 فارغ التحصيل مي شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/86 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي در فرم ذيل درج و پس از تاييد مسوول ذيربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد.
.
.
.

ادامه مطلب را اينجا بخوانيد

نوشتن دیدگاه

نتايج آزمون كارشناسي ارشد تا پايان هفته اعلام مي‌شود

معاون سازمان سنجش آموزش كشور، گفت: نتايج نهايي آزمون كارشناسي ارشد سال 87 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور تا آخر هفته اعلام مي‌شود.

دكتر ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: از طريق اين آزمون 36 هزار و 500 نفر وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور مي‌شوند.

معاون سازمان سنجش در خاتمه تصريح كرد: در اين آزمون حدود 148 هزار و 142 نفر مجاز به انتخاب رشته شده بودند كه اين تعداد با احتساب دو رشته‌اي‌ها 157 هزار و 700 نفر شد.
حدودا 4 برابر پذيرفته شدگان را مجاز اعلام كرده بودند .
اين ميزان براي گرايش نرم افزار حاكي از اينه كه تا رتبه 500…450 بايد پذيرفته بشوند و اين را هم بايد در نظر گرفت كه پيام نور و غير انتفاعي حدود 55 نفر پذيرش دارند. دوره هاي روزانه با احتساب گرايش الگوريتمها و محاسبات (ظرفيتها را باهم شمردم چون اصولا اين گرايش شركت كننده خاص نداره بلكه توسط نرم افزاريها پر ميشه)حدود 111 نفر و شبانه هم حدود 35 نفر كه كلا ميشه 146 نفر (به علت اينكه اكثر بچه هاي معدل بالا در آزمون ورودي شركت ميكنند و اكثرا هم رتبه خوبي مي آورند ظرفيت استعدادهاي درخشان رادر نظرنگرفتم)پس به احتمال بالايي حدود 2 برابر اين ظرفيت بايد قبول بشوند يعني تا رتبه 300 (اصولا احتمال اينكه 2 نفر يا بيشتر يك رتبه آورده باشند خيلي كمه!) و مسئله ديگر عدم انتخاب رشته دانشگاههايي است در افرادي با رتبه بين 100 تا 200 كه دانشگاه مبدا اونها از نظر اعتبار بالاتر از دانشگاه مقصد بوده و يا از نظر موقعيتي تفاوت داشته باشه! همچنين خيلي از رتبه هاي زير 100 اصولا در ساير گرايشها رتبه خيلي بهتري مي آورند و به علت اولويت دانشگاهي با رتبه بهترشون انتخاب ميكنند.پس اينها هم حذف ميشن!و در ادامه احتمالا از 300 تا 500 بايد ظرفيتهاي پيام نور و غيرانتفاعي رو پركنند.
اينها همش حدس و گمانه و شايد مرزهايي كه براي رتبه ها گذاشتم خيلي هم متفاوت تر از اين حرفها باشه! و قبول دارم خيلي هم خوشبينانه بررسي كردم.
به هر حال بايد منتظر بود و اميدوار به بهترين اتفاق ممكنه كه لزوما شايد پذيرفته شدن هم نباشه!با آرزوي موفقيت براي همه!
لينك مرتبط 1
لينك مرتبط 2

نوشتن دیدگاه

درراستاي نزديك شدن به زمان اعلام نتايج

قبول شدن یا نشدن(ویژه دوستان که لب مرز هستند)

  • پرسشي كه ممكن است براي برخي از داوطلبان پيش بيايد، اعلام ظرفيت افراد مجاز به انتخاب رشته، چند برابر ظرفيت پذيرش دانشگاه‌هاست…

ظرفيتي كه ما داريم، با يك بار آزمون و يك بار گزينش بايد پُر شود. تعداد زيادي از داوطلبان ما با قيد و بندهاي مشخصي اين فرم‌ها را پر مي‌كنند. به‌عنوان مثال، داوطلبي فقط مي‌خواهد در شهرستان خودش قبول شود. وقتي او تنها شهر خود را انتخاب مي‌كند، به‌طور قطع، بخش مهمي از ظرفيت‌هاي ما از سوي وي انتخاب نمي‌شود. هرچند كه رتبه‌اش بالاتر از افراد ديگر باشد. نحوه انتخاب داوطلبان رده‌بندي محل‌هايي كه وجود دارد و غيره باعث مي‌شود كه افراد يك برابر ظرفيت نخواهند كه همه انتخاب‌هاي خود را انجام دهند. بنابراين براي اينكه ظرفيت‌هاي ما خالي نماند، بايد 2 تا 3 برابر ظرفيت را مجاز اعلام كنيم

نقل قول از نويسنده بلاگ:

1800نفر در گرايش نرم افزار مجاز شده اند .پس آخرين رتبه هاي قبولي بايد حدود 600 تا 900در گرايش مذكور باشد.آخرين رتبه پذيرفته شده پارسال حدود 400 بود.البته 900 در گرايش نرم افزار خيلي دور از انتظاره!

به‌طور طبيعي اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه افراد داوطلب با رتبه‌ خوب متقاضي بخش عمده‌اي از ظرفيت ما نيستند. پس اين شانس به داوطلبان بعد از ايشان داده مي‌شود. نكته دوم اينكه داوطلبان ما در رشته‌هاي مختلف حق انتخاب دارند؛ يعني حداقل در 2 رشته متفاوت شركت كرده‌اند و كسي كه در هر 2 رشته نمره خوبي آورده‌‌ ، يكي را انتخاب مي‌كند و آن ديگري حذف مي‌شود و جا براي ديگران باز مي‌شود. ما هم براساس تجربه سال‌هاي گذشته چند برابر ظرفيت را مجاز اعلام مي‌كنيم تا شانسي براي كساني كه رتبه‌هاي ضعيف‌تر آورده‌اند، وجود داشته باشد.

لينك مرتبط

زمان اعلام نتايج هم بصورت رسمي نيمه اول شهريور گفته شده ! كه احتمال ميره در روزهاي آخر نيمه اول باشه!

Comments (2)